Połyśnica występuje w dwóch pokoleniach w ciągu roku. Zimuje w żółtobrązowej bobówce (do 5mm), w pobliżu miejsca żerowania larw. Przeważnie od końca maja marchew jest masowo zasiedlana przez pierwsze pokolenie, a przez drugie – od połowy lipca. W przypadku siewek, jedna larwa może całkowicie zniszczyć do 15 roślin. W jednym wyrośniętym korzeniu może natomiast żerować kilka larw. Tkanka w miejscu uszkodzenia gnije. Bez zabiegów ochronnych straty w plonie mogą sięgać do 70%. Większe szkody połyśnica wyrządza na plantacjach zlokalizowanych w pobliżu skupisk drzew i krzewów. Okres zagrożenia sygnalizują żółte tablice lepowe. Progiem zagrożenia jest średnio do 2 odłowionych muchówek z 3-4 tablic w ciągu trzech kolejnych dni.

Osobnik dorosły to błyszcząco-czarna muchówka długości do 5mm. Głowa, czułki i odnóża są barwy rdzawo-żółtej. Larwa jest walcowata koloru jasno-żółtawego długości do 8mm.

Zdjęcia połyśnicy marchwianki na google.pl