EKO-Użyźniacz – nawóz skoncentrowany

kup

 

jest silnie skoncentrowanym, naturalnym i  ekologicznym środkiem poprawiającym właściwości gleby i podłoży, będącym produktem hodowli dżdżownic kalifornijskich Eisenia fetida zwanym biohumusem.

Zalety EKO-Użyźniacza:

– zapo­biega skut­kom nad­mier­nej eks­plo­ata­cji gleby,
– wpływa na poprawę kondycji roślin i zwiększa ich odporność na choroby i szkodniki,
– powoduje zwiększenie powierzchni chłonnej korzeni,
– jest sku­teczny przez cały sezon wegetacyjny,
– odna­wia życie bio­lo­giczne gleby,
– efekty działania widoczne w niedługim czasie po zasto­so­wa­niu,
– nie ma okresu karencji.

Eko-Użyźniacz jest nie­odzowny dla pod­no­sze­nia „pro­duk­cyj­no­ści” gleby. Jest polecany jako pod­sta­wowy pro­dukt do odnowy i rekul­ty­wa­cji tere­nów zde­wa­sto­wa­nych che­micz­nie, mecha­nicz­nie i bio­lo­gicz­nie, zanie­dba­nych przez wiele lat i wyjałowionych.

Produkt zare­je­stro­wany w wyka­zie nawo­zów i środ­ków popra­wia­ją­cych wła­ści­wo­ści gleby zakwa­li­fi­ko­wa­nych do sto­so­wa­nia w rol­nic­twie eko­lo­gicz­nym pod nr NE/73/2007.

STOSOWANIE:                 Przeliczniki

Eko-Użyźniacz polecany jest do stosowania w uprawach przydomowych, polowych, handlowych i leśniczych. Przygotowanie roztworu roboczego EKO-użyźniacza polega na wlaniu przewidzianej dawki do pojemnika, a następnie uzupełnienie go wodą. Uzyskany roztwór należy zastosować jak najszybciej unikając w ten sposób osiadania części stałych na dnie zbiornika. 

Prze­two­rzony przez dżdżow­nice obor­nik, jest 10 razy bogat­szy w skład­niki pokar­mowe. Jed­no­cze­śnie ich nowa forma spra­wia, że w 70% są bez­po­śred­nio i natych­miast pobie­rane przez rośliny, zaś liczba przy­ja­znych drob­no­ustro­jów wzra­sta 1000 krot­nie. W efek­cie uzy­skuje się natych­mia­stowe efekty. Wege­ta­cja roślin staje się bar­dziej dyna­miczna, przez co lep­sza jest kon­dy­cja roślin i więk­sza ich odpor­ność na cho­roby i szkod­niki. Śro­dek cha­rak­te­ry­zuje się zawar­to­ścią i róż­no­rod­no­ścią grzy­bów sapro­fi­tycz­nych, w tym miko­ry­tycz­nych, chro­nią­cych sys­tem korze­niowy przed infek­cją pato­ge­nów gle­bo­wych. Szcze­gól­nie istotna jest miko­ryza w począt­ko­wej fazie wzro­stu i roz­woju upra­wia­nych roślin, co skut­kuje zwięk­sze­niem powierzchni chłon­nej korzeni. Grzyby te wytwa­rzają wita­miny i hor­mony, pobu­dza­jące wzrost i prze­mianę mate­rii tka­nek korzeni.

Ogólne zasady

Do wszystkich roślin stosuje się rozcieńczenie produktu wodą w stosunku 1:4 do 1:10. Na glebę średniej jakości stosuje się 5 litrów Eko-użyźniacza na 100 m2 w rozcieńczeniu takim, jakie w tym momencie pasuje. Na gorszą glebę można zastosować 10 i 15 litrów na 100 m2. Najważniejsze jest to, że nie ma możliwości przedawkowania, a im więcej się go zastosuje, tym szybciej będą efekty w postaci lepszej gleby i zdrowszych roślin. Profilaktycznie, wystarczy 2 razy w roku (wiosna i jesień) zlać mocno, przez oprysk (tzw. kąpiel), cały ogród, tak by skapywało z roślin. Rośliny zostaną w ten sposób nawiezione dolistnie oraz wsparte w ochronie przed czynnikami chorobotwórczymi. Nadmiar środka spłynie do gleby nawożąc rośliny doglebowo. 

Warzywa:

– 0,5 – 1,6 litra EKO-Użyźniacza rozcieńczyć w 10 litrach wody i rozlać po całej powierzchni warzywnika.

Rośliny ozdobne:

Rośliny doniczkowe i balkonowe

– 1,5 – 3 litry EKO-Użyźniacza rozcieńczyć w 10 litrach wody i podlewać co 7-10 dni w ilości 100ml cieczy roboczej na roślinę średniej wielkości, przy większych roślinach można zwiększyć dawkę 2-3 krotnie.

Rośliny rabatowe:

– 1,5 – 3 litry EKO-Użyźniacza rozcieńczyć w 10 litrach wody i podlewać na początku wegetacji lub po posadzeniu rośliny oraz co 7-10 dni w czasie kwitnienia.

Drzewa i krzewy: – 1,5 – 3 litry  Eko-użyźniacza rozcieńczyć w 10 litrach wody i podlewać co najmniej 2 razy  w roku, rozprowadzając roztwór wokół korony drzew i krzewów, intensywniej podlewać w okresie wzmożonej aktywności szkodników, drobnoustrojów i grzybów chorobotwórczych.

Trawniki:

– 1,5 – 4 litry EKO-Użyźniacza rozcieńczyć w 10 litrach wody i rozprowadzić równomiernie po całej powierzchni trawnika, zabieg wykonywać co najmniej 2 razy w  roku.

Rośliny polowe:

Eko-Użyźniacz należy stosować rozcieńczony z wodą w stężeniu 15 – 50 litrów na 300-1000 litrów wody na 1 ha. Sporządzony roztwór rozprowadzić równomiernie po powierzchni pola przy użyciu rozlewaczy lub deszczowni wyposażonych w płytki rozlewowe lub węże rozlewowe, by zapobiec jego spływowi do wód powierzchniowych. Eko-użyźniacz można stosować w całym okresie wzrostu i rozwoju roślin. Zabieg można wykonywać 2-3 krotnie w czasie wegetacji. Zabiegi stosować w odstępie 1 miesiąca.

Rośliny sadownicze: 8 – 16 litrów EKO-użyźniacza rozcieńczyć w 100 litrach wody i podlewać po ruszeniu wegetacji oraz po zbiorach owoców.

Las:

10 litrów EKO-Użyźniacza rozcieńczyć w 40 – 100 litrach wody, podlewać w zależności od potrzeb i wielkości roślin. Rośliny słabsze i chore można podlewać roztworem o zwiększonym udziale EKO-użyźniacza.

WERMIKOMPOST = dobrostan roślin – przepis na cały rok

Producent zapewnia, że wystarczą 4 zabiegi z użyciem wermikompostu by utrzymać ogród w zdrowiu i bujnym wzroście. Oto co zaleca:

1) Oprysk (zlanie roślin) Wspomagiem na początku sezonu (marzec/ kwiecień) by stymulować rozwój roślin.

2) Oprysk lub podlanie roślin Eko-użyźniaczem ok. 1 miesiąc po pierwszym zabiegu

3) Ponowny oprysk lub podlanie roślin Eko-użyźniaczem w drugiej połowie sezonu (lipiec – sierpień).

4) Oprysk (zlanie roślin) Wspomagiem na koniec sezonu (wrzesień – październik) by przygotować rośliny do zimy.                                                           

Nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania.

Bezpieczny dla pszczół, owadów pożytecznych, organizmów wodnych i człowieka.

Producent: Przedsiębiorstwo Rolno Ekologiczne BIOHUMUSECO Sp. z o.o.

Produkty na bazie wermikompostu:

Na stronie obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów tekstu i obrazów bez zgody autora. Zakaz ustalono zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.